Projekt Ambasador investorů je tu pro Vás od října 2018

Naším cílem je naslouchat retailovým obchodníkům na kapitálových trzích využívajících služeb brokera, kteří mají připomínky ke svému brokerovi, resp. poskytovateli obchodní platformy. Domníváte se, že Vaše potíže nebyly nebo nemohou být přímým jednáním vyřešeny? Ambasador investorů Vám může pomoci zprostředkovat řešení a odpovědět na Vaše základní dotazy i případné stížnosti.

O nás

Ambasador investorů je realizován Spotřebitelským fórem a Sdružením českých spotřebitelů.

O Spotřebitelském fóru

O Spotřebitelském fóru

Spotřebitelské fórum je otevřená nezisková platforma pro komunikaci mezi občany, občanskými sdruženími, firmami a státem. Propojuje organizace a firmy působící na domácím trhu s cílem hájit zámy českých spotřebitelů zejména v oblastech jako je maloobchod, sdílená ekonomika, e-commerce, realitní trh nebo finanční služby.

O Sdružení českých spotřebitelů

O Sdružení českých spotřebitelů

Sdružení českých spotřebitelů je nejdéle působící spotřebitelskou organizací u nás. Vyvíjí činnost ku prospěchu veřejnosti a ve prospěch celku, přičemž jeho základním posláním je ochrana zájmů spotřebitelů, rozvoj a kultivace čistého konkurenčního a podnikatelského prostředí, které je tolerantní vůči zájmům spotřebitelů.

Aktuálně

Narůstá případů phishingu zneužívajících oficiální autority

Ambasador investorů upozorňuje na případy, kdy se podvodníci snaží získat přístupové údaje k účtům klientů finančních služeb prostřednictvím fiktivních nebo podvodných organizací, které se prezentují jako autority.

Jedná se o různé takzvané profesní nebo odborné komory, komise či „pracovní skupiny“, které se snaží zneužít aktuálních turbulencí na kapitálových trzích k získání citlivých údajů investorů a slibují jim získání ušlých zisků zpět.

Aktuálně se podvody nevyhýbají ani zneužití skutečných autorit, jakou je třeba Česká národní banka, a to přímo výzvami k úhradě různých poplatků za účelem získání “výhry”.

Jak ČNB uvádí ve svém zářijovém upozornění:  “… phishingové útoky jsou vedeny subjektem s označením „Finanční pracovní skupina“ (FATF) s tím, že adresát má údajně možnost získat vysokou finanční částku uloženou na zadržené kartě Mastercard, nebo dokonce výhru prostřednictvím karty Mastercard. Pisatel údajnou výhru podmiňuje doložením dokumentů týkajících se pojištění finančních prostředků a okamžitou úhradou poplatku za pojištění ve výši několika tisíc britských liber.”

Ambasador investorů vždy doporučuje klientům obezřetnost. Podezřelé zprávy, upozornění a telefonáty je třeba ignorovat. V druhé řadě je třeba si vždy prověřit subjekt poskytující finanční služby. Toto odvětví je v EU regulované čili je nutné si u regulátora ověřit, že má daný subjekt licenci pro svou činnost v EU. A v řadě třetí, radíme vždy používat selský rozum. Tak, jak je člověk zvyklý rozmyslet si dvakrát, než někam pošle své peníze, měl by si i rozmyslet, zda kamkoli pošle citlivé osobní údaje, včetně přihlášení se přes profily v sociálních médiích, ze kterých už je jen jeden krůček ke zpřístupnění platebních informací podezřelému subjektu.

Posláním Ambasadora investorů, na jehož činnosti se podílí Spotřebitelské fórum se Sdružením českých spotřebitelů, je naslouchat retailovým obchodníkům na kapitálových trzích, kteří mají připomínky ke svému brokerovi, resp. poskytovateli obchodní platformy. Domníváte se, že vaše potíže nebyly nebo nemohou být přímým jednáním vyřešeny? Ambasador investorů vám může pomoci zprostředkovat řešení a odpovědět na vaše základní dotazy i případné stížnosti.

Kontakt:

info@ambasadorinvestoru.cz

+420 261 263 574 (pondělí – pátek 9:00 – 12:00)

Tisková zpráva: Komunikace k investování od května 2020 již jen na záznam – komentář Kryštofa Kruliše

Od května 2020 je v České republice účinná novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu, která rozšiřuje rozsah povinně zaznamenávané komunikace mezi obchodníkem s cennými papíry a zákazníkem. Nadále již není zaznamenávání komunikace omezeno na případy přijetí, předání nebo provedení pokynu zákazníka, ale vztahuje se obecně na jakoukoliv komunikaci týkající se investičních služeb poskytovaných zákazníkovi. Záznamová povinnost tak nově zahrnuje i komunikaci, ve které nejde o přijetí, předání nebo provedení pokynu zákazníka.

V průběhu projednávání této legislativní změny zaznívaly argumenty o ohrožení osobních údajů a údajné nepatřičnosti zaznamenávání hovorů, které mohou mít i osobní charakter. Nakonec však převážil pohled, dle kterého je širší okruh nahrávaných hovorů ve prospěch zákazníka a umožní jak lepší provádění dozoru, tak usnadní i důkazní pozici zákazníků v případných sporech. Obchodník s cennými papíry má totiž podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu povinnost poskytnout zákazníkovi na jeho žádost záznamy, které se týkají jeho osoby. To může být rozhodující například v případě, když se zákazník snaží prokázat, že byl k zadání obchodů manipulován.

Z praxe Ambasadora investorů, který se věnuje mimosoudnímu řešení sporů formou konciliace mezi klienty a brokery, vyplývá, že právě dostupnost záznamů může být pro řešení takovýchto sporů klíčová. Záznamy mohou zákazníkům pomoci oživit paměť a lépe formulovat jejich argumentaci pro případný spor. Může z nich být jasně patrné, že ze strany zaměstnanců obchodníka došlo k překročení pravidel jejich profese. V některých případech naopak zákazník může shledat, že to byl on, kdo neslyšel na řádně formulovaná varování o investičních rizicích a záznamy mu pomohou vyhnout se zbytečnému sporu, ve kterém by nebyl úspěšný. Pro takovou zpětnou rekonstrukci vzájemné komunikace je dobré mít přístup k celé genezi případu. Někdy se totiž zadání investičního příkazu uskutečňuje v diskusích, které jsou vedené přes několik telefonických hovorů.Dřívější zákonná povinnost omezující pořizování záznamu na případy přijetí, předání nebo provedení pokynu zákazníka, mohla přeci jen některou důležitou část komunikace vyloučit. Rozšíření rozsahu záznamů se tedy zdá být opodstatněné, i když z hlediska zákazníka i brokera by optimálním řešením bylo, kdyby to byl zákazník, kdo si může tento širší rozsah pořizování záznamů své komunikace u obchodníka nastavit a obchodník by mu musel ze zákona vyhovět.

Závěrem lze dodat, že zákonodárce opominul tuto změnu v plném rozsahu promítnout i do povinnosti upozornit zákazníky na skutečnost, že jejich telefonické hovory budou zaznamenávány. I po novele je tak povinnost upozornit zákazníka na telefonické nahrávání v zákoně vztažena k první situaci „před telefonickým poskytnutím investiční služby, která zahrnuje přijetí, předání nebo provedení pokynu zákazníka“ (ustanovení § 15a odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu) a nikoliv před započetím hovorů týkajících se investičních služeb obecně. V praxi však lze z důvodů právní opatrnosti doporučit, aby i tak obchodníci na zaznamenávání komunikace upozorňovali již při prvním kontaktu.

Komentář Kryštofa Kruliše, předsedy správní rady Spotřebitelského fóra, z.ú., původně uveřejněný dne 24. 7. 2020 na webu roklen24.cz

Tisková zpráva: Po roce od představení Ambasadora investorů se zvyšuje povědomí o rizikových finančních derivátech na retailovém trhu

Po roce od představení Ambasadora investorů se zvyšuje povědomí o rizikových finančních derivátech na retailovém trhu

V posledním edukativním materiálu Česká národní banka varuje před riziky, která plynou především pro neprofesionální obchodníky, z obchodování finančních derivátů na kapitálových trzích. Konkrétně jde o instrument rozdílových smluv, „contract for difference“ čili známější zkratku CFD.

ČNB informovala o stížnostech osob kvůli ztrátám, které utrpěli při obchodování s CFD, a upozornila na omezený rozsah své působnosti: „ČNB nevykonává dohled nad každým obchodníkem s cennými papíry, který je oprávněn poskytovat českým zákazníkům investiční služby. Obchodníci s cennými papíry z jiných členských států Evropské unie podléhají dohledu ČNB pouze v omezeném rozsahu či vůbec.“

Zákazníci brokerských firem by se tak neměli jen spoléhat na dohled a regulaci, ale především sami investovat do svých znalostí finančních trhů a právního rámce. Shodli se na tom už vloni účastníci kulatého stolu Spotřebitelského fóra, kde byl představen projekt Ambasador investorů. „S rozvojem nových technologií a nejrůznějších platforem dnes může např. s cennými papíry, ale i dalšími produkty, obchodovat prostřednictvím internetu kdokoli z nás,“ řekl Viktor Vodička, ředitel Sdružení českých spotřebitelů a zástupce Ambasadora investorů. „S tím ale rovněž rostou i rizika jak při samotném investování, tak i při využívání služeb, které investorům poskytují brokeři. Naším cílem je vedle osvěty i pomoc klientům, aby mohli  ve sporech s obchodníky dosáhnout smírného řešení, aniž by muselo dojít na právní, respektive soudní cestu při řešení jednotlivých sporů,“ vysvětlil Viktor Vodička.

„Regulace není ideálním nástrojem ochrany spotřebitele, tím je finanční vzdělávání,“ prohlásil na loňské konferenci viceguvernér ČNB Tomáš Nidetský a doplnil: „ČNB se nevěnuje soukromoprávním sporům. Role regulátora v tomto smyslu je ta, že na základě stížnosti klientů může zahájit dohledovou činnost nad určitou oblastí.“

V aktuálním materiálu ČNB upozorňuje, že vedle společností, které jsou licencovanými zahraničními obchodníky s cennými papíry,  se tu „vyskytují však i nabídky poskytovatelů CFD, kteří žádnou licenci nemají a činnost vykonávají neoprávněně.“ V takových situacích už klientům nemůže pomoci ani projekt Ambasador investorů. Ten proto znovu shrnuje základní doporučení pro výběr brokera:

  1. Platnost licence pro působení na trzích EU.
  2. Veškeré smluvní a obchodní podmínky poskytnuté předem k seznámení.
  3. Dodržování pravidel evropského regulátora ESMA zahrnující například maximální poměry finanční páky pro jednotlivé typy instrumentů atd.
  4. Komunikace v češtině, lokální sídlo subjektu, který je licencován nebo je vázaným zástupcem licencovaného subjektu.

Stáhněte si tiskovou zprávu zde.