Tisková zpráva: Komunikace k investování od května 2020 již jen na záznam – komentář Kryštofa Kruliše

Tisková zpráva: Komunikace k investování od května 2020 již jen na záznam – komentář Kryštofa Kruliše

Od května 2020 je v České republice účinná novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu, která rozšiřuje rozsah povinně zaznamenávané komunikace mezi obchodníkem s cennými papíry a zákazníkem. Nadále již není zaznamenávání komunikace omezeno na případy přijetí, předání nebo provedení pokynu zákazníka, ale vztahuje se obecně na jakoukoliv komunikaci týkající se investičních služeb poskytovaných zákazníkovi. Záznamová povinnost tak nově zahrnuje i komunikaci, ve které nejde o přijetí, předání nebo provedení pokynu zákazníka.

V průběhu projednávání této legislativní změny zaznívaly argumenty o ohrožení osobních údajů a údajné nepatřičnosti zaznamenávání hovorů, které mohou mít i osobní charakter. Nakonec však převážil pohled, dle kterého je širší okruh nahrávaných hovorů ve prospěch zákazníka a umožní jak lepší provádění dozoru, tak usnadní i důkazní pozici zákazníků v případných sporech. Obchodník s cennými papíry má totiž podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu povinnost poskytnout zákazníkovi na jeho žádost záznamy, které se týkají jeho osoby. To může být rozhodující například v případě, když se zákazník snaží prokázat, že byl k zadání obchodů manipulován.

Z praxe Ambasadora investorů, který se věnuje mimosoudnímu řešení sporů formou konciliace mezi klienty a brokery, vyplývá, že právě dostupnost záznamů může být pro řešení takovýchto sporů klíčová. Záznamy mohou zákazníkům pomoci oživit paměť a lépe formulovat jejich argumentaci pro případný spor. Může z nich být jasně patrné, že ze strany zaměstnanců obchodníka došlo k překročení pravidel jejich profese. V některých případech naopak zákazník může shledat, že to byl on, kdo neslyšel na řádně formulovaná varování o investičních rizicích a záznamy mu pomohou vyhnout se zbytečnému sporu, ve kterém by nebyl úspěšný. Pro takovou zpětnou rekonstrukci vzájemné komunikace je dobré mít přístup k celé genezi případu. Někdy se totiž zadání investičního příkazu uskutečňuje v diskusích, které jsou vedené přes několik telefonických hovorů.Dřívější zákonná povinnost omezující pořizování záznamu na případy přijetí, předání nebo provedení pokynu zákazníka, mohla přeci jen některou důležitou část komunikace vyloučit. Rozšíření rozsahu záznamů se tedy zdá být opodstatněné, i když z hlediska zákazníka i brokera by optimálním řešením bylo, kdyby to byl zákazník, kdo si může tento širší rozsah pořizování záznamů své komunikace u obchodníka nastavit a obchodník by mu musel ze zákona vyhovět.

Závěrem lze dodat, že zákonodárce opominul tuto změnu v plném rozsahu promítnout i do povinnosti upozornit zákazníky na skutečnost, že jejich telefonické hovory budou zaznamenávány. I po novele je tak povinnost upozornit zákazníka na telefonické nahrávání v zákoně vztažena k první situaci „před telefonickým poskytnutím investiční služby, která zahrnuje přijetí, předání nebo provedení pokynu zákazníka“ (ustanovení § 15a odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu) a nikoliv před započetím hovorů týkajících se investičních služeb obecně. V praxi však lze z důvodů právní opatrnosti doporučit, aby i tak obchodníci na zaznamenávání komunikace upozorňovali již při prvním kontaktu.

Komentář Kryštofa Kruliše, předsedy správní rady Spotřebitelského fóra, z.ú., původně uveřejněný dne 24. 7. 2020 na webu roklen24.cz

prudilova